Učitelé ze Šafařky se budou vzdělávat v zahraničí

Učitelé i žáci ze Šafařky dostali v červnu velmi dobrou zprávu. Podařilo se nám získat grant v programu Erasmus+ KA1 a v průběhu následujících dvou let poskytnout možnost osmi učitelům včetně vedení školy vzdělávat se v zahraničí. Profitovat z jejich profesního růstu by měli zprostředkovaně i žáci.

Náš projekt pod názvem Rozvoj jazykových kompetencí a získání zkušeností managementu, pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy prostřednictvím jazykových, metodických stáží a stínováním v zemích EU a Velké Británii, vedený pod registračním číslem 2019-1-CZ01- KA101-060857, je dvouletý a účastnit se jej bude vedení i 6 učitelek a učitelů 1. a 2. stupně. Projekt je rozdělen do několika fází a má dva základní cíle.

Angličtina a CLIL

Před dvěma lety začali někteří učitelé na naší škole používat metodu CLIL. Což znamená, že část hodiny v různých předmětech na prvním i druhém stupni probíhala v angličtině. Učitelé si například připravili prezentaci a spolu s dětmi pak komunikovali anglicky třeba v hudební či výtvarné výchově, ale také ve vlastivědě či matematice. Účelem takovýchto hodin je propojení komunikace v cizím jazyce s látkou a zájmy dětí v jiných předmětech. Žáci tuto inovaci ve výuce přijali s nadšením, a proto by škola ráda zapojila do výuky metodou CLIL co největší počet učitelů všeobecných předmětů. K tomu je ale zapotřebí dobrá jazyková i metodická vybavenost pedagogů. Proto je potřeba zvyšovat jejich jazykové a metodické kompetence. Několik učitelů tedy pojede na jazykové kurzy angličtiny do Velké Británie, ti zkušenější poté absolvují metodické kurzy CLIL taktéž ve Velké Británii.


Jobshadowing nejen v angličtině


Protože se stále více dětí se na druhém stupni setkává s druhým cizím jazykem, převážně němčinou, zaměřili jsme se i na tento jazyk. Na škole také probíhají různé projekty v rámci platformy EU zvané e-twinning. Z těchto projektů se škole podařilo získat cenné kontakty na školy v zahraničí. Spolupráci mohou tedy vyvíjet nejen žáci ve svých projektech, ale také učitelé, kteří budou v rámci grantu na zahraničních školách v Německu, Finsku a Chorvatsku stínovat výuku v cizích jazycích (myšleno cizí pro nás i žáky partnerských škol) a matematice. Vedení školy bude na partnerských školách ve Finsku a Chorvatsku poznávat chod škol v zahraničí a způsob jejich řízení. Své poznatky pak uplatní v managementu naší školy a předá kolegům v našem městě a regionu.

Doufáme, že další vzdělávání a zkušenosti vedení a učitelů naší školy, které získají na základě tohoto projektu, povedou k jejich motivaci pro další osobnostní i profesní rozvoj, propojení formálního a neformálního učení, podpoře žáků a růst jejich příležitostí k uplatnění v životě.


Bc. Martina Mazáčová

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.