Školní psycholog

Mgr. Jana Sedlářová

tel: 702 008 823 
sedlarova@zssafarikova.czKde školního psychologa najdeme:

Vedle školního klubu.

psycholog kabinet

Proč je ve škole školní psycholog?

Na Základní škole Šafaříkova pracuje šk. psycholog Mgr. Jana Sedlářová v rámci projektu RAMPS VIP III. Pomáhá dětem a jejich rodičům při problémech s učením a chováním, je ve škole zejména proto, aby se v ní děti cítily dobře.

Poradenské služby jsou určené:

 • dětem
 • rodičům (zák. zástupcům)
 • pedagogům

Náplň práce zahrnuje:

Práce se třídou:

 • náslechy, depistáže (sledování žáků během vyučování)
 • participace na adaptačních kurzech 6. tříd a šetření zaměřené na efektivnost adaptačních kurzů
 • participace na adaptačních kurzech sloučených tříd zaměřené na stmelení kolektivu
 • diagnostika klimatu třídy odhalující vztahy mezi vrstevníky (sociometrie)
 • preventivní činnosti ve třídách (přednášky na téma “Poruchy příjmu potravy” pro žáky 7. tříd, přednášky pro 9. třídy na téma “Vztahy”)
 • předcházení, odhalování a řešení šikany (dotazníky, rozhovory, hry s psychologickým obsahem )
 • využívání technik pro snižování napětí, rozvíjení spolupráce, posílení schopnosti empatie (pohybové hry, projekční a sebepoznávací techniky)
 • participace na vedení třídnických hodin
 • doprovody na exkurze a doprovody na kulturní či sportovní akce a vědomostní soutěže
 • pomoc při vedení žáků mimo vyučování v družině a školním klubu
 • účast na zápisu dětí do 1. třídy
 • účast na škole v přírodě, techniky zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností

Individuální práce s žáky:

 • rozhovory a projektivní techniky zaměřené na zjišťování příčin obtíží žáka
 • konzultace o stylech učení a nácvik technik vedoucích k efektivnímu učení
 • konzultace o chování a nácvik vhodných způsobů chování (snižování agresivity, rozvoj efektivní komunikace)
 • konzultace zaměřené na zvýšení sebevědomí žáka a nácvik nových způsobů chování
 • krizové intervence
 • rozvoj komunikačních dovedností a motivační rozhovory

Poskytování konzultací rodičům a zákonným zástupcům:

 •  Konzultace probíhají nejčastěji na žádost rodičů, v době konzultačních hodin nebo po dohodě i v době mimo konzultační hodiny.

Poskytování metodické pomoci pedagogickým pracovníkům:

 • Během školního roku 2012-2013 proběhlo 489 konzultací. Nejčastějšími tématy byla práce se třídou, vztahy v třídním kolektivu, využívání podpůrných a vyrovnávacích opatřeních u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, motivace k učení.

Komunikace s odborníky:

 • Školní psycholog úzce spolupracuje s výchovným poradcem, metodikem prevence, speciálním pedagogem a etopedem, kteří působí na škole. Spolupracuje také s odborníky z dalších institucí, zejména s odborníky  z Pedagogicko –psychologické poradny, Střediska výchovné péče, sociálními pracovnicemi a kurátory z OSPOD a Sociálně aktivizační službou. 

Napsat komentář