Školní psycholog

Mgr. Jana Sedlářová

tel: 702 008 823 
sedlarova@zssafarikova.cz 

 

Kde školního psychologa najdeme:

Vedle školního klubu.

psycholog kabinet

 

Proč je ve škole školní psycholog?

Je ve škole zejména proto, aby se v ní děti cítily dobře. 

Pomáhá žákům, rodičům a učitelům při problémech s chováním a s učením. Podpora je důležitá zejména pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, pro žáky mimořádně nadané a žáky zdravotně nebo sociálně znevýhodněné. Podpora je poskytována nejen znevýhodněným žákům, ale všem žákům, kteří ji potřebují.

Náplň práce zahrnuje:

1) Skupinová práce s dětmi:
– diagnostika třídního klimatu odhalující vztahy mezi vrstevníky – sociometrie
– prevence ve třídách: přednášky, náslechy, depistáže, techniky pro snižování napětí, rozvoj spolupráce, posílení schopnosti empatie, projekční a sebepoznávací techniky
– přecházení, odhalování, příp. řešení šikany
– spolupráce na vedení třídnických hodin
– zjišťování školní zralosti u předškoláků
– zajišťování mimoškolních pobytů –převážně adaptační kurzy
– činnosti ve školním klubu
– doprovázení dětí na kulturní a sportovní akce, exkurze
– rozvojové skupiny –posílení schopnosti komunikace s vrstevníky
2) Individuální práci s žáky:
– podpůrné a motivační rozhovory
– nácvik sociálních dovedností
– pomoc žákům s poruchou chování (příp. s poruchou učení)
– krizové intervence
3) Poskytování konzultací rodičům a zákonným zástupcům:
– individuální konzultace
– semináře Neposeda
4) Poskytování metodické pomoci pedagogickým pracovníkům:
– individuální konzultace
– případové konference, schůzky asistentek pedagoga, schůzky školského p.
pracoviště
5) Komunikace s odborníky a další vzdělávání:
– spolupráce s OSPOD, PPP, SVP, SPC, SAS, schůzky školních psychologů, supervize, spolupráce s dalšími odborníky s jiných škol apod.
– další vzdělávání je zaměřené zejména na práci s dětmi s ADHD, s PAS a s dětmi jinak znevýhodněnými. Neméně důležitá je péče o lidi v okolí takového dítěte!

Napsat komentář