Školní psycholog

Mgr. Jana Sedlářová

tel: 702 008 823 
sedlarova@zssafarikova.cz 

 

Kde školního psychologa najdeme:

Vedle školního klubu.

psycholog kabinet

 

Proč je ve škole školní psycholog?

Je ve škole zejména proto, aby se v ní děti cítily dobře. 

Pomáhá žákům, rodičům a učitelům při problémech s chováním a s učením. Podpora je důležitá zejména pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, pro žáky mimořádně nadané a žáky zdravotně nebo sociálně znevýhodněné. Podpora je poskytována všem žákům (nejen žákům
znevýhodněným) kteří ji potřebují.

Náplň práce zahrnuje:

1) Skupinová práce s dětmi:

– diagnostika třídního klimatu odhalující vztahy mezi vrstevníky – sociometrie
– prevence ve třídách: přednášky, náslechy, depistáže, techniky pro snižování napětí, rozvoj spolupráce, posílení schopnosti empatie, projekční a sebepoznávací techniky
– přecházení, odhalování, příp. řešení šikany
– spolupráce na vedení třídnických hodin
– zjišťování školní zralosti u předškoláků
– zajišťování mimoškolních pobytů –převážně adaptační kurzy
– činnosti ve školním klubu
– doprovázení dětí na soutěže, kulturní a sportovní akce, exkurze
– rozvojové skupiny –posílení schopnosti komunikace s vrstevníky

2) Individuální práci s žáky:

– podpůrné a motivační rozhovory
– nácvik sociálních dovedností
– pomoc žákům s poruchou chování (příp. s poruchou učení)
– krizové intervence

3) Poskytování konzultací rodičům a zákonným zástupcům:

– individuální konzultace
– semináře Neposeda

4) Poskytování metodické pomoci pedagogickým pracovníkům:

– individuální konzultace
– případové konference, schůzky asistentek pedagoga, schůzky školského poradenského pracoviště

5) Komunikace s odborníky a další vzdělávání:

– spolupráce s OSPOD, PPP, SVP, SPC, SAS, schůzky školních psychologů, supervize, spolupráce s dalšími odborníky s jiných škol apod.
– další vzdělávání je zaměřené zejména na práci s dětmi s ADHD, s PAS a s dětmi jinak znevýhodněnými. Neméně důležitá je péče o lidi v okolí takového dítěte!

Na Základní škole Šafaříkova pracuje šk. psycholog Mgr. Jana Sedlářová v rámci projektu RAMPS VIP III. Pomáhá dětem a jejich rodičům při problémech s učením a chováním, je ve škole zejména proto, aby se v ní děti cítily dobře.

Poradenské služby jsou určené:

 • dětem
 • rodičům (zák. zástupcům)
 • pedagogům

Náplň práce zahrnuje:

Práce se třídou:

 • náslechy, depistáže (sledování žáků během vyučování)
 • participace na adaptačních kurzech 6. tříd a šetření zaměřené na efektivnost adaptačních kurzů
 • participace na adaptačních kurzech sloučených tříd zaměřené na stmelení kolektivu
 • diagnostika klimatu třídy odhalující vztahy mezi vrstevníky (sociometrie)
 • preventivní činnosti ve třídách (přednášky na téma “Poruchy příjmu potravy” pro žáky 7. tříd, přednášky pro 9. třídy na téma “Vztahy”)
 • předcházení, odhalování a řešení šikany (dotazníky, rozhovory, hry s psychologickým obsahem )
 • využívání technik pro snižování napětí, rozvíjení spolupráce, posílení schopnosti empatie (pohybové hry, projekční a sebepoznávací techniky)
 • participace na vedení třídnických hodin
 • doprovody na exkurze a doprovody na kulturní či sportovní akce a vědomostní soutěže
 • pomoc při vedení žáků mimo vyučování v družině a školním klubu
 • účast na zápisu dětí do 1. třídy
 • účast na škole v přírodě, techniky zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností

Individuální práce s žáky:

 • rozhovory a projektivní techniky zaměřené na zjišťování příčin obtíží žáka
 • konzultace o stylech učení a nácvik technik vedoucích k efektivnímu učení
 • konzultace o chování a nácvik vhodných způsobů chování (snižování agresivity, rozvoj efektivní komunikace)
 • konzultace zaměřené na zvýšení sebevědomí žáka a nácvik nových způsobů chování
 • krizové intervence
 • rozvoj komunikačních dovedností a motivační rozhovory

Poskytování konzultací rodičům a zákonným zástupcům:

 •  Konzultace probíhají nejčastěji na žádost rodičů, v době konzultačních hodin nebo po dohodě i v době mimo konzultační hodiny.

Poskytování metodické pomoci pedagogickým pracovníkům:

 • Během školního roku 2012-2013 proběhlo 489 konzultací. Nejčastějšími tématy byla práce se třídou, vztahy v třídním kolektivu, využívání podpůrných a vyrovnávacích opatřeních u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, motivace k učení.

Komunikace s odborníky:

 • Školní psycholog úzce spolupracuje s výchovným poradcem, metodikem prevence, speciálním pedagogem a etopedem, kteří působí na škole. Spolupracuje také s odborníky z dalších institucí, zejména s odborníky  z Pedagogicko –psychologické poradny, Střediska výchovné péče, sociálními pracovnicemi a kurátory z OSPOD a Sociálně aktivizační službou. 

Napsat komentář