Podpora ZŠ Šafaříkova formou zjednodušených projektů Šablony I. OP JAK

Reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001551

Trvání: 1.9.2022 – 28.2.2025

Operačního program Jan Amos Komenský,

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného času) a pro pedagogicko-psychologické poradny.

Šablony OP JAK navazují na úspěšnou realizaci šablon I., II. a III. z OP VVV a pokračují tak v celostní podpoře českého vzdělávacího systému.

Projekt je realizován v období od 1.9.2022 do 28.2.2025 a cílí na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky, prostřednictvím zvolených aktivit projektu. Díky projektu je zajištěna personální podpora základní školy v podobě školního asistenta pro ZŠ, školního speciálního pedagoga a školního kariérového poradce. Posílením těchto pracovních pozic dojde k větší podpoře zejména žáků ohrožených školním neúspěchem, zároveň umožní začlenit do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory a podpoře žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření, žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání a žáků nadaných. Další zvolené projektové aktivity školy se zaměří na podporu profesního růstu pracovníků ve vzdělávání ZŠ a ŠD/ŠK (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí průběžného sebevzdělávání ve zvolených tématech nebo formou spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ, jejímž cílem bude podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora. Projekt rovněž nezapomíná na osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a ŠD/ŠK a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti.