Zápis do 1. třídy

Informace k zápisu pro zahájení docházky ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

na základě mimořádné situace a doporučení MŠMT k zápisu pro školní rok 2020/2021 (viz http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-202) proběhne v letošním roce pouze formální část zápisu bez osobní přítomnosti.

Doba formální části zápisu je od 16. do 21. dubna 2020. 

V této době budeme přijímat žádosti o přijetí i případné žádosti o odklad  (dále jen žádost).

V případě, že jako zákonní zástupci nebudete moci z jakéhokoliv důvodu (např. nemoci či z pracovních důvodů) v době formální části zápisu žádost doručit, kontaktujte nás na telefonu 571 611 168 (kancelář), 739454 346 (ředitel) či mailem (skola@zssafarikova.cz), domluvíme se na jiném termínu.

V prvním týdnu měsíce dubna bude na stránkách www.zssafarikova.cz zveřejněn přístup do předběžné elektronické přihlášky k zápisu. Na základě elektronické registrace si bude moci zákonný zástupce vytisknout vyplněnou žádost o přijetí nebo žádost o odklad, kterou je nutné od 16.dubna. do 21.dubna 2020 doručit škole podepsanou zákonným zástupcem (zákonní zástupci jednají ve shodě).

Doručení bude možné datovou schránkou ( 8mwmubq ), mailem se zaručeným elektronickým podpisem na mail skola@zssafarikova.cz, vytisknuté a fyzicky podepsané osobně (na základě vybraného času při elektronické registraci) či poštou na adresu Šafaříkova 726, 757 01 Valašské Meziříčí (nedoporučujeme, v době mimořádných opatření není jisté, že dojde včas). Škola potvrdí převzetí, či si vyžádá další nutné dokumenty.

Zákonní zástupci mají možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům v čase dohodnutém na tel. 571 611 168 (kancelář), 739454 346 (ředitel) do 30.4.2020.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (vstupy do školy) a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.zssafarikova.cz), a to alespoň na dobu 15 dnů, kdy lze podat odvolání. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby v zákonné lhůtě 30 dnů (předpokládáme nejpozději v prvním týdnu v květnu) od konání zápisu.

Pokud jste rozhodnuti žádat o odklad školní docházky, je třeba doručit škole žádost o odklad školní docházky s oběma požadovanými přílohami:

– posouzení příslušného školského poradenského zařízení
– posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud zákonní zástupci nedodají přílohy v době zápisu, učiní tak co nejdříve.

Pro případ, že byste měli problém s elektronickou registrací, posíláme vám Žádost o přijetí a Žádost o odklad v příloze tohoto dopisu. Po vyplnění doručte žádost do školy osobně nebo poštou ve dnech od 16. do 21. dubna 2020 nejlépe po předchozí tel. domluvě 571 611 168 (kancelář), 739454 346 (ředitel)

Mgr. Milan Hendrych – ředitel školy