GDPR

Čestné prohlášení při nástupu do školy během mimořádných opatření v souvislosti s Covid – 19

V souvislosti s rozvolňováním  opatření Covid – 19 a blížícím se ukončením nouzového stavu vydala vláda ČR dne 30. 4. 2020 usnesení č. 491, ve kterém ve čl. III stanovila, že dítě, žák, student, účastník a osoba uvedená v bodě I. nebo II. usnesení nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole poskytl, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Tato povinnost se netýká dětí a žáků škol při zdravotnických zařízeních.

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.