Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena městem Valašské Meziříčí zřizovací listinou jako příspěvková organizace pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena městem Valašské Meziříčí zřizovací listinou jako příspěvková organizace pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

4. Kontaktní spojení

Podatelna: kancelář školy – viz níže kontaktní poštovní adresa
Tel: 561 611 168 – kancelář
739 454 346 – ředitel
739 454 348 – zástupce pro 1. stupeň ZŠ a zájmové vzdělávání
770 101 651 – zástupce pro 2. stupeň ZŠ
733 641 331 – ekonomický zástupce, úsek správních zaměstnanců
739 453 726 – vedoucí školní jídelny

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa:
  Šafaříkova 726/9
  757 01 Valašské Meziříčí
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  podatelna školy – viz 4.1 kontaktní adresa
 • 4.3 Úřední hodiny
  pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod
 • 4.4 Telefonní čísla
  viz 4 kontaktní spojení a také na www.zssafarikova.cz
 • 4.5 Adresa internetových stránek
  www.zssafarikova.cz
 • 4.6 Adresa podatelny
  Výše uvedená adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích – USB flash disk.
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny
  skola@zssafarikova.cz
 • 4.8 Datová schránka
  ID datové schránky: 8mwmubq

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1511988/0300 ČSOB a.s.
Dále jsou umožněny platby v hotovosti v úředních hodinách na podatelně organizace.

6. IČ

00851761

7. DIČ

CZ00851761 Škola není plátcem DPH

7. DIČ

CZ00851761 Škola není plátcem DPH

9. Žádosti o informace

datovou schránkou

elektronicky na skola@zssafarikova.cz
datovou schránkou
osobně či písemně v podatelně organizace
poštou na adresu organizace

10.Příjem podání a podnětů

Stížnosti a podněty se podávají:
elektronicky na skola@zssafarikova.cz
datovou schránkou
osobně či písemně v podatelně organizace
poštou na adresu podatelny

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informace stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkající se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

 • 13.1. Vzory lecenčních smluv
  Nebyly vypracovány.
 • 13.2. Výhradní licence
  Organizaci nebyly poskytbuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 • Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.