Informace k nástupu žáků 1. stupně do školy

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 a dle metodiky MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 30.4.2020 může Vaše dítě od 25. 5. 2020 navštěvovat vzdělávací aktivity ve škole.

Závazné přihlášení k docházce do školy proběhne formou ankety, kterou lze vyplnit přes rodičovský účet v systému bakaláři do 18.5.2020. (Informace, které jste podali minulý týden třídním učitelkám, jsou pro nás jen orientační.)

Anketu vyplňte i v případě, že Vaše dítě do školy chodit nebude! (Vyberete možnost: Mé dítě NEBUDE docházet do školy.)

Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední (max. do 13:00 h) a odpolední (do 16:00 h) blok a budou probíhat každý den. Nebude se jednat o klasickou výuku. V dopolední části budou žáci s dopomocí pedagoga plnit úkoly vzdálené výuky, odpolední část vychází ze vzdělávacího programu školní družiny. V rámci aktivit nebude realizována tělesná výchova.

Žáci budou rozděleni do skupin, maximálně po 15-ti, které budou neměnné (nelze už později žáka přeřadit do jiné skupiny nebo některé skupiny spojovat na odpolední blok). Při sestavování skupin  musíme z organizačních (zejména personálních) důvodů vycházet ze složení tříd i z toho, v jaký čas budou žáci odcházet ze školy domů a z počtu přihlášených. Z uvedených důvodů nemůžeme zajistit, že bude dítě ve skupině se svou třídní učitelkou nebo konkrétními spolužáky.

Podmínkou nástupu do školy je dodání Čestného prohlášení v den nástupu. Potvrzení je k dispozici na nástěnce školy v systému Bakaláři, na webu školy a zašleme Vám jako přílohu zprávy v Komens spolu s upřesněním harmonogramu.

Každý den bude mít žák dvě vlastní čisté roušky a čistý igelitový sáček.

Každý žák bude mít svoje školní potřeby – není přípustné cokoliv si půjčovat od spolužáků.

Žák je povinen dodržovat hygienická pravidla (nošení roušek, pravidelné mytí a dezinfekce rukou, dodržovat odstupy min. 1,5m , řídit se pokyny pracovníků školy). Opakované nedodržování hygienických pravidel může být důvodem k vyřazení žáka z výuky.

Na oběd má nárok pouze žák, který bude docházet do školy.

Harmonogram (časy a místa příchodů a odchodů) a konkrétní podmínky včetně stravování budou ještě upřesněny dle počtu přihlášených.

Mgr. Milan Hendrych

ředitel školy