Informace pro rodiče žáků 2. stupně, kteří jsou přihlášeni k docházce do školy v týdnu od 8.6.2020

Podmínkou nástupu do školy je dodání aktuálního Čestného prohlášení v den nástupu. Vzor Čestného prohlášení je k dispozici na nástěnce školy v systému Bakaláři, na webu školy a jako příloha této zprávy. Je možné si jej také předem vyzvednout v papírové podobě v kanceláři školy po telefonické domluvě na 571 611 168 nebo v krajním případě doprovodit žáka první den (dle rozvrhu) do školy a vyplnit na místě.

Každý den bude mít žák dvě vlastní čisté roušky a čistý igelitový sáček.

Žák je povinen dodržovat hygienická pravidla (nošení roušek, pravidelné mytí a dezinfekce rukou, dodržovat odstupy  min. 1,5m , řídit se pokyny pracovníků školy). Opakované nedodržování hygienických pravidel může být důvodem k vyřazení žáka z výuky.

Harmonogram:

Žáci jsou  rozděleni do skupin, maximálně po 15-ti.

Vzdělávací aktivity budou probíhat 2x týdně v rozsahu 3x 60 minut – matematika, český jazyk, anglický jazyk. V případě anglického jazyka je možné, že z organizačních důvodů lekci nebude vést vyučující Vašeho dítěte.

Podrobný rozvrh je přílohou tohoto dopisu.

Vstup do školy:

Vstup do školy bude probíhat hospodářským vchodem z ulice Šafaříkova (z parku pod kruhovým oknem) a je umožněn pouze žákům. Dospělým je vstup do školy zakázán.

Přicházejte do školy nejdříve 10 minut před stanoveným časem .

Před školou je nutné nosit roušky v případě, že se 2 osoby přiblíží na vzdálenost menší než 2 m.

Omlouvání:

Omlouvání žáků probíhá standardně přes třídní učitele.

V případě, že víte dopředu o nepřítomnosti dítěte, pište omluvenku s předstihem.

V případě nemoci, nevolnosti apod. kontaktujte třídního co nejdříve, případně zavolejte ráno do kanceláře školy..

Ve Valašském Meziříčí 4.6.2020 Vedení školy