Podpora inkluzivního vzdělávání základních a mateřských škol ve městě Valašské Meziříčí

Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013636

Realizace projektu: 1.10.2019 – 30.9.2022

Aktivity, do kterých je škola zapojená:

Klíčová aktivita č. 2: Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání

2. 2. Studijní cesty/stáže do zemí EU

Klíčová aktivita č. 5: Prevence školní neúspěšnosti

5.1. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

5.4. Vzdělávací aktivity o prázdninách

5.14. Koordinátor inkluze ve škole

5.15. Skupinové výjezdové aktivity s prvky podporujícími sociální a osobnostní rozvoj, organizované pro pedagogické pracovníky a další pracovníky podílející se na vzdělávání dětí a žáků

Klíčová aktivita č. 6: Personální podpora inkluzivního vzdělávání ve školách (včetně školních družin a školních klubů) a školských poradenských zařízeních

6.1 Školní asistent – personální podpora školy
6.2 Školní speciální pedagog – personální podpora školy