Rozvoj jazykových kompetencí a získání zkušeností managementu, pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy prostřednictvím jazykových, metodických stáží a stínováním v zemích EU a Velké Británii.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Registrační číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060857

Název projektu: Rozvoj jazykových kompetencí a získání zkušeností managementu, pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy prostřednictvím jazykových, metodických stáží a stínováním v zemích EU a Velké Británii.

Délka trvání: 1.9.2019 – 31.8.2021

Potřeby a cíle projektu mobilit Erasmus+KA1 vyplynuly jak ze zkušeností a účasti na předešlých projektech, tak z běžného chodu školy. Jsou jimi především posílení jazykových a metodických kompetencí pedagogů a managementu školy. Dále pak prohloubení implementace metody CLIL ve výuce a širší spektrum účasti zaměstnanců v mezinárodních projektech. Stínováním na partnerských školách ve Finsku, Chorvatsku a Německu organizace ověří své poznatky z dosavadních projektů a také získá nové zkušenosti a náhledy jak na metody výuky, tak na fungování partnerských škol v zahraničí.
Na základě těchto potřeb byla před podáním žádosti o grant vyprofilována skupina 8 mobilit jazykového a metodického vzdělávání v kurzech ve Velké Británii a Německu a skupina 5 mobilit stínování pro ověření práce na současných projektech, načerpání nových zkušeností a komparace prostředí partnerských škol pro zapojení do dalších projektů. Všichni účastníci jsou zkušení pedagogové s víceletou praxí, kteří se již zapojili do některého z projektů ve škole. Do mobilit se aktivně zapojí i vedení školy.
Projekt plánujeme realizovat ve dvou letech a třech fázích.
V přípravné fázi proběhla analýza současných jazykových kompetencí účastníků, před zahájením projektu také proběhnou organizační školení a výběr kurzů podle aktuální nabídky.

Ve fázi mobilit proběhne celkem 13 různých výjezdů do zahraničí.
• 1.9.2019-31.8.2020 – Jazykové kurzy anglického jazyka ve Velké Británii, metodické
kurzy německého jazyka v Německu, stínování v Chorvatsku
• 1.9.2020-31.8.2021 – Metodické kurzy CLIL ve Velké Británii, stínování v Německu,
stínování ve Finsku.
Ve fázi dopadu proběhne analýza jazykových dovedností účastníků, k vyhodnocení výsledků zlepšených kompetencí proběhnou ankety se žáky a rodiči, bude navýšen počet hodin pro implementaci metody CLIL. Vedení plánuje organizaci semináře pro zájemce z řad zastupitelů města a jeho organizací. Očekáváme propojení formálního a neformálního učení, podporu žáků ze sociálním i zdravotním znevýhodněním, národnostních menšin a následné zapojení těchto žáků do mezinárodních projektů.


Mgr. Milan Hendrych, ředitel a vedoucí projektu
Bc. Martina Mazáčová, koordinátor projektu
Eva Ježová, finanční manažer projektu