Podpora ZŠ Šafaříkova formou projektu Šablon II

Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí opětovně získala z rozpočtu Evropské unie a národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora ZŠ Šafaříkova formou projektu šablon II“ (reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010924). Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní města Praha a navazuje tak na projekt realizovaný v minulých dvou letech – šablony I.

Projekt je realizován v období od 1.2.2019 do 31.1.2021. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zajištěna tak bude personální podpora ZŠ v podobě školního asistenta, jehož úkolem je pomoci pedagogům zejména při podpoře žákům ohrožených školním neúspěchem a školního psychologa. Z projektu bude dále hrazeno osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ formou vzdělávání DVPP v různých oblastech např. cizí jazyky, polytechnické vzdělávání, ICT a jiné.

Ve dvouletém období bude také na ZŠ probíhat podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím doučování.

Novinkou je zařazení aktivit rozvíjející ICT v ZŠ a extrakurikulárních a rozvojových aktivit např. formou projektových dnů ve škole či mimo školu. Projekt se dotýká taktéž aktivit školní družiny a školního klubu taktéž v oblastech rozvoji vzdělávání pedagogů a zájmových aktivit.

Realizace projektu povede ke zvýšení kvality školního a zájmového vzdělávání na naší škole.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.